เช่ารถจักรยานยนต์ ต้องรู้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

Q: ผู้เช่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างเพื่อใช้ในการเช่ารถจักรยานยนต์ ?
A:
ผู้เช่าต้องมีบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างชาติ) ใบอนุญาตขับขี่ และบัตรเครดิต